Mukdahan

Mukdahan

 

Tham Pha Taem MU0007 75 m
Clubul de Speologie "Z" 2019 Grade UISv2 4-3-A
Tham Pha Taem 4 MU0049 15 m
Clubul de Speologie "Z" 2019 Grade UISv2 4-3-A
Tham Phu Sa Dok Bua 1 MU0043 6 m/-2 m
Clubul de Speologie "Z" 2018 Grade UISv2 4-3-A
Tham Phu Sa Dok Bua 2 MU0044 4 m/-1 m
Clubul de Speologie "Z" 2018 Grade UISv2 4-3-A